Belinda web
Image default
Bedrijven

Voordelen van het installeren van zonnepanelen

Dit artikel gaat over zonnepanelen. Wat zijn de voordelen als je die laat plaatsen? Die kunnen we indelen in milieuvoordelen en financiële voordelen.

Milieuvoordelen

Zonnepanelen leveren groene energie. Dat betekent dat voor de opwekking van stroom geen fossiele brandstoffen worden verbruikt. Dat gebeurt nog wel op tamelijk grote schaal in Nederlandse energiecentrales. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Dat afvalgas is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering door het broeikaseffect dat erdoor optreedt. Die klimaatverandering heeft een belangrijke invloed op het leven op aarde. Daar komt bij dat de wereldvoorraden van fossiele brandstoffen op den duur uitgeput zullen raken. Bij de omzetting van zonnestraling in elektrische energie verbruiken we echter niets en er komen geen schadelijke gassen bij vrij. De totale CO2-uitstoot gaat daardoor dus omlaag.

Financiële voordelen

Inderdaad vereist de installatie van zonnepanelen een behoorlijke investering en de landelijke overheid verstrekt geen subsidie meer. De prijzen van zonnepanelen zijn wel lager dan vroeger en er is nog altijd een mogelijkheid om de betaalde btw weer terug te vragen. Bovendien gaan zonnepanelen meer dan 25 jaar mee en zijn er weinig onderhoudskosten. De financiële voordelen van zonnepanelen liggen op de terreinen van de verlaging van het verbruik van elektrische energie van de elektriciteitsleverancier, de nog bestaande salderingsregeling en de waardeverhoging van je woning.

Minder elektriciteit van elektriciteitsleverancier

Als je zelf elektrische stroom opwekt met zonnepanelen, dan heb die stroom niet meer nodig van je elektriciteitsleverancier. Daarmee gaat het aantal kWh dat die leverancier je in rekening brengt omlaag en dus ook het bedrag dat je betaalt. gebruik daarom een hybride lucht water pomp!

Salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die wordt opgewekt door je zonnepanelen, maar die je op een gegeven moment niet zelf nodig hebt, kunt terugleveren aan het lichtnet. Momenteel betaalt de energieleverancier aan jou hetzelfde tarief als jij aan die leverancier betaalt voor jouw verbruik. Je krijgt geen geld terug, maar wat je teruglevert, wordt afgetrokken van je verbruik. Die regeling gaat wel worden afgebouwd, maar blijft voorlopig aantrekkelijk.

Waardeverhoging van je woning

Het gegeven dat door de zonnepanelen er minder aan elektrische stroom hoeft te worden betaald, is voor volgende eigenaren van de woning ook interessant. Zoals al is opgemerkt, gaan zonnepanelen meer dan 25 jaar mee en verliezen daardoor niet snel aan waarde.